HEXAGONS

Vereniging zonder winstoogmerk

ADRES

3320 HOEGAARDEN

 

OPRICHTING

 

De ondergetekenden:

 

1° Jos Cauwberghs, Stoopkesstraat 31, 3320 Hoegaarden

2° Ludo Cauwberghs, Hauthem 93, 3320 Hoegaarden

3° Eric Cauwberghs, Jongensschoolstraat 3, 3321 Hoegaarden

4° Benjamin Lefevre, Hauthem 1B, 3320 Hoegaarden

5° Glenn Taverniers, Dietsesteenweg 104 Bus 9, 3300 Tienen

6° Hans Decoster, Kloosterstraat 51, 3320 Hoegaarden

7° Anita Vorstenbosch, Nerm 72, 3320 Hoegaarden

8° Evelien Janssens, Nerm 55, 3320 Hoegaarden

9° Sara Vanderwaeren, Schoolpad 34, 3300 Hakendover

10° Joachim Lelièvre-Damit, Sint-Niklaasstraat 27, 3321 Hoegaarden

 

zijn overeengekomen op 1 juli 2013 om in overeenstemming met de Wet van

27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de

internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, de

vereniging zonder winstoogmerk Hexagons op te richten waarvan de

statuten als volgt luiden:

 

STATUTEN

 

Naam, zetel, doel, duur

 

Art. 1. De vereniging draagt de naam Hexagons.

 

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen. Heden is hij gevestigd te Stoopkesstraat 31, 3320 Hoegaarden, in het gerechtelijk

arrondissement Leuven.

 

Art. 3. De vereniging heeft tot doel sociale cohesie op het grondgebied van de gemeente Hoegaarden te bevorderen door sociale doelen te steunen, de armoede te bestrijden en het algemeen belang na te streven.

 

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voorzover

deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en

voorzover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle

roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar

doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en

andere zakelijke rechten op uitoefenen.

 

 

 

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder

meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten

ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit

alles zowel in binnen- als in buitenland.

 

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private

instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in

binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

 

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Leden

 

Art. 5. De vereniging zal minstens drie werkende leden tellen.

 

De vereniging telt werkende en niet-werkende leden.

 

De oprichters zijn de eerste werkende leden van de vereniging.

 

De niet-werkende leden bezitten uitsluitend de rechten en plichten die hen

uitdrukkelijk door de statuten of het eventueel op te stellen huishoudelijk

reglement worden toegekend. Zij hebben geen stemrecht in de algemene

vergadering.

 

Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of

rechtspersoon, evenals openbare besturen, die door de raad van bestuur als

zodanig worden toegelaten.

 

Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan

de raad van bestuur. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per

e-mail.

 

De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.

 

De raad van bestuur kan op door hem te bepalen voorwaarden nietwerkende

leden tot de vereniging toelaten.

 

Art. 6. De door de werkende leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet

hoger zijn dan 250 EURO. De raad van bestuur stelt jaarlijks de door de

werkende leden verschuldigde bijdrage vast.

 

De door de niet-werkende leden verschuldigde jaarlijkse bijdrage mag niet

hoger zijn dan 250 EURO. De raad van bestuur stelt jaarlijks de door de nietwerkende leden verschuldigde bijdrage vast.

 

Art. 7. Elk lid kan te allen tijde, mits hij er één maand vooraf kennis van

geeft, uit de vereniging treden, doch niet alvorens hij de opeisbaar geworden

bijdragen heeft betaald. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van

bestuur ter kennis te worden gebracht. Dit schriftelijke verzoek kan

gebeuren per brief of per e-mail.

 

Het lid dat weigert de bijdrage te betalen, wordt geacht ontslag te nemen.

 

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden

besloten, met tweederde meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde

stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen.

 

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet,

onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of

onder voorlopig bewind wordt gesteld.

 

Algemene vergadering

 

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit al de werkende leden

en is bevoegd voor hetgeen bepaald in de wet van 27 juni 1921.

 

Ieder werkend lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander werkend lid,

die het daarbijbehorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een

lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

 

Art. 9. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden

bijeengeroepen. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van

oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld volgens de

artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921.

 

Alle werkende leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste acht

dagen vóór de vergadering. Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of

per e-mail, met vermelding van de agenda.

 

Art. 10. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad

van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de secretaris, of, bij

diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

De voorzitter wijst een secretaris aan ingeval de secretaris van de raad van

bestuur afwezig is.

 

De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

 

Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling

worden genomen op voorstel zowel van de voorzitter als van de gedelegeerd

bestuurder.

 

Art. 11. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de

aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal

aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van

de vergadering.

 

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een

ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door

de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen.

Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de

voorzitter en door de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

 

De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en

belanghebbende niet-leden mondeling of bij gewone brief ter kennis

gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven

bekendmakingen.

 

Bestuur

 

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum 4

bestuurders, die lid zijn van de vereniging. Zij worden benoemd door de

algemene vergadering.

 

De bestuurders worden benoemd voor 3 jaar. Hun opdracht eindigt van

rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door

overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke

kennisgeving aan de raad van bestuur.

 

Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering

ontslagen worden.

 

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat

waar te nemen, blijft slechts bestuurder tot dat mandaat verstreken is.

 

Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het verstrijken

ervan het initiatief nemen om de algemene vergadering te laten

bijeenroepen om nieuwe bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke

blijven, zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te vervullen tot in hun

vervanging is voorzien, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade

die door hun verzuim mocht zijn veroorzaakt.

 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter,

een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de ondervoorzitter en

de secretaris zijn automatisch voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van

de algemene vergaderingen.

 

Art. 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en

vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle

aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten

uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan

zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het

vervreemden van roerende en onroerende goederen, het

hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het

lichten van hypotheken,...

 

De raad kan zijn bevoegdheid of een gedeelte ervan op zijn

verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders.

 

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan

betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is

beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de

tekortkomingen in hun bestuur.

 

Art. 15. De raad benoemt een gedelegeerd bestuurder, die zijn mandaat kan

overdragen aan een andere bestuurder, en die met het dagelijks bestuur

wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling

en tekent namens de vereniging alle kwitanties en ontvangstbewijzen ten

aanzien van vervoer, post, bank, spaarkas en alle andere dergelijke

ondernemingen of diensten. Voor dergelijke zaken van dagelijks bestuur

volstaat de handtekening van de gedelegeerd bestuurder.

 

Voor rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en de bijzondere

opdrachten vallen, is de vereniging slechts verbonden door de

handtekeningen van twee bestuurders samen, waaronder de gedelegeerd

bestuurder.

 

De opdracht van de gedelegeerd bestuurder eindigt door overlijden, ontslag,

aftreden of afzetting en verlies van lidmaatschap. De gedelegeerd bestuurder

kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van

bestuur en kan eveneens te allen tijde door de raad van bestuur ontslagen

worden.

 

Art. 16. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door

twee bestuurders per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda.

 

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens

ontstentenis, belet of afwezigheid, door de secretaris, en bij diens

ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige

bestuurders.

 

De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; ten

minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig

vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter

of de stem van diegene die hem vervangt.

 

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere

bestuurder, die het daarbij behorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat

evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1 volmacht.

 

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden

ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende

vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden

ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur

ondertekend.

 

Begrotingen, rekeningen

 

Art. 17. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van

het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze

worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo

vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet

als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

 

Ontbinding, vereffening

 

Art. 18. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene

vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars.

 

Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

 

Art. 19. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de

schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, die een

gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige

verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij

de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen

overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het

hierboven omschreven doel het meest nabij komt.

 

Art. 20. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet

van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

 

 

 

 

OVERGANGSBEPALINGEN

 

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 1 juli 2013 tot

31 december 2013.

 

Aldus goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering te Hoegaarden op 5 juli 2013, in twee exemplaren waarvan er één bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging en waarvan het andere wordt

neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

 

Getekend:

 

Oprichter 1: Jos Cauwberghs, Stoopkesstraat 31, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

 

Oprichter 2: Eric Cauwberghs, Jongensschoolstraat 3, 3321 Hoegaarden

 

 

----------------------------

 

Oprichter 3: Ludo Cauwberghs, Hauthem 93, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

 

Oprichter 4: Benjamin Lefevre, Hauthem 1B, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

Oprichter 5: Glenn Taverniers, Dietsesteenweg 104 Bus 9, 3300 Tienen

 

 

----------------------------

Oprichter 6: Hans Decoster, Kloosterstraat 51, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

 

 

Oprichter 7: Anita Vorstenbosch, Nerm 72, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

Oprichter 8: Evelien Janssens, Nerm 55, 3320 Hoegaarden

 

 

----------------------------

Oprichter 9: Sara Vanderwaeren, Schoolpad 34, 3300 Hakendover

 

 

----------------------------

Oprichter 10: Joachim Lelièvre-Damit, Sint-Niklaasstraat 27, 3321 Hoegaarden

 

 

 

----------------------------

MECENAAT

Indien u onze organisatie wenst te steunen kunt u contact opnemen met één van onze leden of gebruik maken van het rekeningnr:

BE08 7350 4114 0213

 

 

Fundraising Activiteiten

HOEGAARDEN GALA 2016

Vrijdag 2 september 2016

Opening doors 18.30 u

All-in 90 € pp

 

DUCK RACE 2016 

zondag 11 september 2016

vanaf 14.00 u

 

 

Sponsoring

1500 Snoezelruimte landelijke kinderopvang 

1500 euro Specifiek voor kleuters

1500 euro GBS Kleuterschool

1500 euro Mariadal Kleuterschool

1000 euro GBS Kleuterschool Outgaarden

1000 euro De boskabouters Kleuters Meldert

300 euro Sinterklaasfeest Landelijke Opvang

500 euro Sinterklaasfeest kansarme kinderen

850 euro Kerstpakketten minderbedeelden

800 euro "Toteman" kerstfeest Senioren

500 euro Q-music mijnheer konijn

500 euro Kom op tegen kanker,Karel Van Roy (Meldert)

750 euro aankoop voeding voor sociale dienst

450 euro busreis-vrijwilligers OCMW Hoegaarden

1000 euro uitstap Bobbejaanland OCMW Hoegaarden

400 euro Bus uitstap bewoners Woonzorgcentrum

1500 euro Verbouwingen PC Hoksem